Miljömålen i Sverige är en gemensam plattform där alla aktörer i det svenska miljöpartiet är delaktiga. De 16 målen är beslutade av riksdagen och de ger en struktur för hur miljöarbetet ska bedrivas i Sverige, inom EU och internationellt. Alla centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser och näringsliv har viktiga roller i samarbetet för att nå målen och genomföra åtgärder. Naturvårdsverket är de som har det samordnande ansvaret för själva genomförandet. Några av Sveriges miljömål är:

Begränsad klimatpåverkan

Enligt FN:s ramkonvention ska halten växthusgaser i atmosfären stabiliseras till en nivå som innebär att människan inte påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt. Målet ska uppnås på ett sätt och i en takt som gör att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktion ska säkerställas och andra mål för den hållbara utvecklingen ska inte äventyras. Sverige ska tillsammans med andra länder kämpa och ansvara för att det globala målet kan uppnås. Detta mål är otroligt viktigt då medeltemperaturen hela tiden stiger, vilket gör att glaciärer smälter och djurarter dör ut.

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet är det som ska skydda oss människor och djuren mot de skadliga UV-strålarna. Ozonlagret har med tiden blivit allt tunnare och på vissa ställen i världen är det näst intill borta. Ett av miljömålen är att ozonskiktet ska utvecklas så att det ger oss ett långsiktigt skydd.

Grundvatten av god kvalitet

Ett annat av Sveriges miljömål är att grundvatten ska ge oss en säker och hållbar dricksvattenförsörjning, och även bidra till en bra livsmiljö för alla växter och djur. Grundvatten är otroligt viktigt som dricksvatten för oss människor, och därför är det viktigt att vi ser till att inte släppa ut farliga ämnen i vattnet.

Ett rikt odlingslandskap

Jordbruksmarkens och odlingslandskapets värde för biologisk livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska kulturmiljövärdena och mångfalden ska bevaras och stärkas. Det är idag många arter som hotas, till exempel betande djur. För betande djur är det en förutsättning att bevara artrika betesmarker, då de behöver det för att leva. På många ställen läggs gårdar ner, vilket gör att jordbruket försvinner.

Frisk luft

Luften i världen ska vara så pass ren att människors hälsa inte skadas. Även djur och växter ska ohotat kunna leva och må bra. Att andas in luftförorenad luft påverkar hälsan negativt. Det bidrar i många fall till kortare livslängd, och kan även leda till en mängd olika sjukdomar. Detta är något världens befolkning tillsammans måste jobba för att förbättra, då det är farligt för allt levande att andas förorenad luft.

Säker strålmiljö

Olika typer av strålning kan påverka människor och djur negativt. Ett av miljömålen är att den biologiska mångfalden ska skyddas mot alla dessa farliga strålningar. Strålning kan i vissa fall vara till nytta, men i många fall är de skadliga.

Hav i balans samt levande skärgård och kust

Ett av Sveriges miljömål är att Östersjön och Västerhavet ska ha en hållbar produktionsförmåga och all den biologiska mångfalden ska bevaras. Skärgårdar och kuster ska ha en hög grad av biologisk mångfald.

Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska bevaras och inte förstöras. All verksamhet i fjällen ska bedrivas med stor hänsyn till dessa värden.