Klimatavtalet i paris hölls i december år 2015. Det var då som världens länder enades om ett nytt klimatavtal som innefattar alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen måste hållas långt under 2 grader, och alla länder ska jobba tillsammans för att få den att stanna vid 1,5 grader. Det var i november 2016 som avtalet trädde i kraft och nu fortsätter arbetet för att avtalet ska genomföras. Det finns 13 mål, och alla dessa ska bidra till en bättre miljö och bättre förutsättningar för människor, djur och växter. Några av målen som sattes under avtalet är:

Globalt avtal

Avtalet ska binda alla världens länder och ska börja gälla senast år 2020, gärna tidigare.

Temperaturmålet

Den globala temperaturökningen måste hållas under 2 grader. Målet är att tillsammans jobba för att hålla det vid 1,5 grader. Om temperaturen på jorden ökar mycket mer kommer många djurarter dö ut och det blir en sämre livskvalitet för många.

Stöd till fattiga länder

Alla fattiga länder runt om i världen ska få hjälp med att begränsa alla utsläpp och försöka anpassa samhällena till ett förändrat klimat. Stödet kan vara allt ifrån finansiering till tekniköverföring och kapacitetsutbyggnad. Då det är svårt för fattiga länder att själva genomföra och jobba med miljömålen är det viktigt att hela världen hjälper till, annars kommer dessa mål aldrig att nås.

Ambitionen ska öka

Det är viktigt att vi hela tiden utvecklar och ser över klimatplanen. Därför är det nu bestämt att varje lands klimatplan ska ses över var femte år, den första översynen ska ske år 2023. Detta görs även för att länders ambitioner ska öka.

Transparens

För att målen ska nås går det inte att vara själviska, alla länder måste hjälpas åt. Länderna ska ha ett gemensamt system för transparens, för att alla ska kunna följa hur det går för varje land.

Länder sätter egna mål

Att alla länder inte kan ha samma mål är förståeligt, speciellt som det ser ut just nu. Det är omöjligt för fattiga länder att ha samma mål som de rika länderna, då de inte har samma förutsättningar. Därför ska varje land sätta sina egna mål och kämpa för att nå dem. Man tror att målen kommer skilja sig mycket mellan rika och fattiga länder i början, men sedan jämnas ut mer med tiden.

Långsiktiga mål

Att ha långsiktiga mål är viktigt, och därför har man satt ett mål som säger att de globala utsläppen ska vara nere på noll under den andra halvan av detta århundrande.

Flera sätt att minska utsläppen

För att lyckas minska utsläppen runt om i världen gäller det att alla länder gör sitt. Det ligger först och främst fokus på att minska utsläppen på hemmaplan, men rika länder kan även hjälpa de fattiga att minska utsläppen.

Kontrollsystem

FN vill ha koll på alla länders utsläpp, och därför ska alla redovisa sina utsläpp till FN. Det kommer i framtiden finnas regler för vad och hur länderna ska redovisa detta, och kraven kommer inte vara lika strikta för fattiga länder.